GrigaOnline - лікарські рослини України та фармакологія
Фітотерапія | Фармакологія | Форум | Про авторів
А Б В Г Д Е Ж З К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ч Ш Щ Я

Хiмiчний склад лiкарських рослин
Серед лікарських рослин багато таких, які належать до одного й того ж ботанічного виду, мають однакову морфологічну будову, але різняться кількісним і якісним вмістом речовин та елементів. Ось чому фармакологічне значення їх неоднакове. Необхідно пам'ятати, що кількісно-якісний склад діючих речовин у рослинах залежить від умов, у яких вони розвиваються, передусім від грунту і грунтових вод.
Лікувальні властивості рослин залежать також від пори року, і навіть часу дня чи ночі їх збирання, а також від умов зберігання, технології виготовлення з них ліків.
Лiкувальна дiя лiкарських рослин зумовлена наявнiстю в їх складi бiологiчно активних речовин, що впливають на тi чи iншi органи i системи органiзму.
Препарати рослинного походження вигідно вирізняються малою токсичністю і слабким алергізуючим впливом, від синтетичних сполук, більшість яких є для організму чужерідними (ксенобіотиками). Пояснити це можна тим, що люди протягом тисячоліть споживали і споживають тепер щодня рослини та речовини рослинного походження як харчові продукти.
До складу рослин входять: вода, органiчнi та мiнеральнi речовини. Серед органiчних сполук видiляють речовини первинного синтезу - бiлки, вуглеводи, жири, вiтамiни, ферменти; та вторинного синтезу - алкалоїди, глiкозиди, кумарини, флавоноїди, дубильнi речовини, ефiрнi олiї, смоли, органiчнi кислоти.
Вмiст тих чи iнших біологічно активних речовин залежить вiд фази вегетацiї й ареалу розповсюдження.
Найбiльше значення в якостi біологічно активних речовин мають сполуки вторинного синтезу.
Алкалоїди - найважливiша група біологічно активних речовин, якi ми знаємо. На сьогоднiшнiй день видiлено бiля 5 тисяч рiзних алкалоїдiв. Вони мiстять у своїй молекулi атоми азоту. Алкалоїди знаходяться головним чином у виглядi основ - нерозчинних у водi. Найбiльше алкалоїдiв у квiткових рослинах, кiлькiсть їх може коливатись вiд слiдiв до 3% вiд загальної маси сухої рослини. Кiлькiсть алкалоїдiв у рослинах змiнюється залежно вiд стадiї розвитку рослини, сягаючи максиму в перiод бутонiзацiї та цвiтiння.
Вiтамiни - бiологiчно активнi речовини, рiзноманiтної природи, що виконують в органiзмi людини i тварини рiзнi бiохiмiчнi та фiзiологiчнi функцiї. Розрiзняють вiтамiни водорозчиннi (тiамiн, рибофлавiн, пiридоксин, цiанокобаламiн, пантотенова, фолiєва, нiкотинова й аскорбiнова кислоти) і жиророзчиннi (ергокальциферол, фiтоменадіон, токоферол, ретинол).
Дубильнi речовини - полiмеризованi фенольнi сполуки. Дiя їх полягає в тому, що вони ущiльнюють i закрiпляють бiлкову молекулу в поверхневих шарах слизової оболонки або шкiри, внаслiдок чого ті стають стiйкiшими до зовнiшнiх впливiв i менш проникливими.
Глiкозиди - важливi біологічно активнi сполуки, легкорозчиннi у водi, швидко гiдролiзуються у присутностi води. Молекула глiкозидiв складається з двох частин - глiкозидної (глiкону - цукрового залишку) та нецукрового (аглiкону). Фармакологічна активнiсть зумовлена аглiко-ном.
Ефiрнi олiї - це леткi, з характерним запахом i смаком олiєподiбнi, нерозчиннi у водi рiдини.
Фармакологiчна дiя ефiрних олiй здiйснюється рiзними шляхами (мiсцева дiя - при безпосередньому контактi, тобто подразнення шкiри та слизових оболонок приводить до посилення кровообiгу в дiлянцi впливу ефiрної олiї, що проявляється гiперемiєю; рефлекторна - потрапляючи до рота, подразнюють нервовi закiнчення (дiють через нервову систему на шлунок, зумовлюючи посилення секрецiї шлункового соку).
Камедi - затвердiлi видiлення слизистих, переважно вуглеводистих, речовин (клей янтарного кольору на стовбурах кiсточкових дерев). Камедi у водi утворюють в'язкi, клейкi, набухаючi розчини i використовуються як емульгатори для приготування емульсiй.
Мiнеральнi речовини - до їх складу входять неорганiчнi хiмiчнi сполуки: макро- та мiкроелементи.
Органiчнi кислоти - постiйна складова частина рослин поряд із бiлками та вуглеводами. Найбільш розповсюдженими є: галова, бензойна, кумарова, лимонна, мурашина, оцтова, яблучна та iншi кислоти.
Сапонiни - речовини, якi утворюють з водою пiну, подiбно до мила, подразнюють слизовi оболонки, за рахунок їх поверхнево-активних речовин, а тому при застосуваннi всередину посилюють перистальтику кишечнику, секрецiю травних та бронхiальних залоз. Потрапляючи у кров приводять до гемолiзу еритроцитiв.
Слизi - високомолекулярнi безазотистi речовини, якi розбухають у водi й утворюють колоїднi розчини, захищаючи слизовi оболонки при запальних процесах вiд подразнення.
Фiтонциди - особливi речовини рiзної хiмiчної будови, якi виробляються деякими рослинами i володiють здатнiстю пригнiчувати рiст бактерiй, грибiв i простiших.
Флавоноїди - похiднi фенольних сполук, регулюють стан капiлярiв (пiдвищують проникливiсть їх при атеросклерозi) i тим самим сприяють зниженню i нормалiзацiї артерiального тиску.
Крім активно діючих речовин, у рослинах містяться так звані "баластні", які теж відіграють важливу роль у лікувальній дії лікарських рослин і препаратів, отриманих із них.
Locations of visitors to this page
Хостинг от uCoz