GrigaOnline - лікарські рослини України та фармакологія
Фітотерапія | Фармакологія | Форум | Про авторів
А Б В Г Д Е Ж З К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ч Ш Щ Я

Загальні вiдомостi про отруєння отруйними рослинами
 
Iз 500 000 видiв рослин, якi ростуть на земнiй кулi, бiля 700 iз них можуть викликати важкi отруєння або навiть смерть. Токсичнi властивостi рослин пов'язанi з їх дiючими речовинами, якi представленi як iндивiдуальнi фiзiологiчно активнi речовини (цикутоксин - цикути отруйної), так i сумою хiмiчних сполук (гiосцiамiн, атропiн, скополамiн - дурману). При отруєннi в органiзмi вiдбуваються складнi змiни гомеостазу, якi й обумовлюють клiнiчну картину iнтоксикацiї.
Токсичний вплив рослинних отрут зв'язаний з дiєю iндивiдуальних речовин (серцевi глiкозиди, алкалоїди, флавоноїди, сапонiни та iншi, що накопичуються в органiзмi - хiмiчна кумуляцiя, яка посилюється токсичним ефектом при наступному надходженню названих сполук в органiзм) внаслiдок повiльного ферментативного гiдролiзу.
Речовини, якi викликають отруєння, можуть концентруватись у різних частинах рослин (глiкозид амiгдалiн - у кiсточках мигдалю, абрикос, слив). Накопичення отруйних речовин пов'язане з перiодом вегетацiї, ареалом розповсюдження рослин.
Отруєння ягодами, якi мають привабливий вигляд, частiше буває у дiтей, нiж у дорослих. Крiм резорбтивних форм отруєння, спостерiгається мiсцеве (слизовi оболонки i шкiра) при контактi з ягодами, листками, коріннями, квітками. Мiсцева дiя може призвести до загальної iнтоксикацiї внаслiдок всмоктування хiмiчних сполук через шкiру i слизовi оболонки (дафнiн - алкалоїд вовчого лика), викликати опiки шкiри i загальнi прояви - судоми.
Залежно вiд важкостi отруєння й особливостей його перебігу, рослини можна подiлити за токсичністю.
Ступiнь токсичностi окремих рослин
Отруйнi
Дуже отруйнi
Смертельно отруйнi
Бузина трав'яниста Всi види наперстянок Всi види аконiту
Всi види дроку Олеандр звичайний Всi види пiзньоцвiту
Конвалiя Всi види пасльону Беладонна
Всi види лютикових Ракитник Белена чорна
Плющ Всi види рододендрону Болиголов, цикута, вовче лико, дурман
Деякi лiкарськi препарати, що видiленi з рослин і застосовуються у клiнiцi, в окремих випадках можуть стати причиною отруєння
Причини гострого отруєння рослинами
Лiкарськi
Побутовi
Професiйнi
Передозування препаратами, в т. ч. без врахування iндивiдуальної чутливостi i висхiдного фiзiологiчного стану органiзму
Випадкове вживання продуктiв з домiшками отруйних рослин; з незнання (особливо серед дiтей)
При обробцi рослинної, в т. ч. лiкарської сировини; при вирощуваннi, в т. ч. заготовлі рослинної сировини
Помилкові iн'єкцiї замiсть iншого препарату Самолiкування лiкарськими формами, виготовленими на на основi отруйних рослин)  
Введення речовин в комбiнацiї з несумісними препаратами Кримiнальнi (з метою вбивства), суiцидальнi випадки  
Важливими синдромами при гострих отруєннях лікарськими рослинами можуть бути: серцево-судинний синдром (гiпертензiя, шок, порушення ритму серцевої діяльності, гостра серцево-судинна недостатнiсть), порушення дихання, в тому числі бронхоспазм, ураження печiнки (гепатит, холецистит), нирок, шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози психоневрологiчні порушення (неврити, поліневрити, збудження нервової системи, судоми, парези, паралічі), порушення функції зору, слуху. В окремих випадках можливе порушення функції статевих і надниркових залоз.
Перша i невiдкладна допомога при гострих отруєннях лiкарськими рослинами
1. Видалення токсичних речовин iз органiзму за допомогою промивання шлунка, дачі блювотних i проносних засобiв.
2. Призначення протиотрут (антидотiв), дiя яких основана на фiзико-хiмiчнiй (активоване вугiлля), бiохiмiчнiй (антагонiзм мiж отрутами i лiкарськими речовинами) активностi.
3. Проведення відповідних лікувальних заходів, спрямованих на прискорення зменшення отрути в органiзмі (сечогiннi засоби, кровозамiнники, гемодіаліз).
4. Зняття шоку i колапсу (засоби, що регулюють функцiї центральної нервової системи і серцево-судинної системи).
5. Введення засобів, що нормалізують функцiї дихальної системи (аналептики).
6. Введення засобів, що нормалiзують дiяльность нервової i серцево-судинної систем.
7. Симптоматична терапiя.
8. Запобігання розвитку вторинної iнфекцiї (призначення антибактерiальних засобiв).
Отруєння рослинами, які містять серцеві глікозиди.
Група представлена великою кiлькiстю рослин, якi належать до рiзних родин і мiстять серцевi глiкозиди поряд з iншими органiчними сполуками. Це горицвiт весняний, жовтушник, конвалiя, цибуля морська, наперстянка пурпурова, наперстянка шерстиста, наперстянка великоквiткова, олеандр. Iндивiдуальнi глiкозиди складаються iз аглiкону (генiну) i глiкону (цукрового залишку). Аглiкон є носiєм кардiотонiчної активностi.
Iнтоксикацiя глiкозидоносними рослинами в тiй чи iншiй мiрi наближається до клiнiки отруєння iндивiдуальними глікозидами. Для цих рослин, а саме для наперстянок, характерно мiсцевоподразнювальна i гемолiтична дiя.
Пiдвищенню розчинностi серцевих глiкозидiв i швидкостi їх всмоктування у шлунково-кишковому трактi сприяє наявнiсть у листі наперстянки сапонiнiв. Серцевi глiкозиди слабо руйнуються ферментами шлунково-кишкового тракту i добре всмоктуються стінками кишечника, видiляються в переважно нирками.
Основнi симптоми отруєння рослинами, що мiстять серцевi глiкозиди, з боку рiзних органiв i систем:
Серцево-судинна система - брадиаритмiя, екстрасистолiя, миготiння, пароксизмальна тахiкардiя, атрiо-вентрикулярна блокада, фiбриляцiя шлуночкiв, змiщення iнтервалу PQ, гiпотензiя.
Центральна нервова система - головна боль, головокружiння, шум у вухах, втрата свiдомостi, судоми.
Травна система - нудота, блювання, колiкоподiбнi болi пiд ложечкою, пронос.
Сечовидiльна система - олiгурiя, анурiя, (при отруєннi морською цибулею та олеандром пронос із болями.
Дихальна система - задишка, пригнічення дихання, синюшнiсть.
Терморегуляцiя - зниження температури тiла, озноб, похолодіння кiнцiвок.
Iншi системи - дертя i пекучiсть у горлi, порожнинi рота; при отруєннi морською цибулею-подразнення слизової оболонки сечового мiхура; розлади кольорового зору (зрушення в бiк жовтого, зеленого, оранжевого кольорiв), поява перед очима темних i кольорових плям, кульок, кiлець. Зниження гостроти зору. Дигiталiсна гiнекомастiя як результат естрогенної дiї. Iнколи з'являються алергiчнi реакцiї - висипання на шкiрi, еозинофiлiя, тромбоцитопенiя. Водневi екстракти олеандру викликають гемолiз еритроцитiв.
Загальне лiкування: зондове промивання шлунка водою (на 1 л води додають 20 г активованого вугiлля) або 0,5% розчином танiну. Всередину призначають сольовi послаблюючi засоби (магнiю або натрiю сульфат - 30 г разом з стаканом води), очисну клiзму. Внутрiшньовенно вводять калiю хлорид 0,4%-500 мл капельно разом із розчином глюкози (при тахікардії). При аритмiї - протиаритмiчнi засоби (при миготiннi передсердь - новокаїнамiд внутрiшньовенно 10% - 5 мл; всередину по 1 г через кожнi 2 години, хiнiдину судьфат по 200 мг 4 рази на день; при екстрасистолiї, атрiо-вентрикулярнiй блокадi - атропiну сульфат 0,1% - 1мл пiд шкiру, при пароксизмальнiй тахiкардiї - iндерал по 25 мг 4 рази на день.
Для зняття загальнотоксичної i токсичної дiї на мiокард вводять внутрiшньовенно розчин унiтiолу 5% - 5мл, калiю хлорид всередину по 1 г тричі на день, ЕДТА, для зв'язування iонів кальцiю, якi посилюють вплив серцевих глiкозидiв, призначають по 500 мг 4 рази в день на протязi 20 днiв або внутрішньовенно капельно 10 % розчин 10 мл на iзотонiчному розчинi хлориду натрiю 1 раз на день.
Пiд шкiру вводять кофеїну натрiю бензоат 10% - 1 мл, олiйний розчин камфори 20% - 2 мл, кордiамiн 2 мл. Для зняття алергiчних реакцiй назначають дипразин по 25 мг (по 1 таблетцi тричі на день). При збудженнi вводять хлоралгiдрат у клiзмi по 500мг i внутрiшньом'язово амiназин 2,5% - 1 мл.
При порушеннi сечовидiлення - внутрiшньовенно еуфiлiн 2,4% - 10 мл.

Locations of visitors to this page
Хостинг от uCoz